Varje företags versamhet påverkar miljön.

Miljöaspekter som vi beaktar i vår företagsverksamhet

 

Logistik

 • Avskaffa onödiga transporter och mellanförvaring
 • Planera körsträckorna
 • Välja trafikmedel med mindre utsläpp (t.ex. tåg)
 • Samarbete med företag inom närområdet angående transporter
 • Lastens maximering per transportlass
 • Uppföljning av bränseförbrukningen av företagets fordon samt av körkilometrar
 • Beaktandet av bränsleförbrukning och utsläpp då fordon anskaffas
 • Ekonomiskt körsätt

Inköp

 • Välja miljömärkta eller annars miljövänliga produkter och råvaror
 • Gynna närproducerat
 • Kartläggning av de mest skadliga miljöpåverkningarna och förbättrandet av dem

Användning av energi och vatten

 • Uppföljning av förbrukningen på månads- och årsbasis
 • Vid behov upprättas sparplan för energianvändningen
 • Rätt inställd ventilation
 • Släcka belysningen när den inte behövs
 • Underhåll där det behövs t.ex. läckande kranar
 • Undvika onödig vattenförbrukning
 • Gynna förnyelsebar energi i elavtalet

Avfallstransport och sortering

 • Minska uppkomst av avfall
 • Utnyttja avfall/återanvändning i det egna eller i samarbetsparters verksamhet
 • Avfallssortering och klara regler i samband med det
 • Uppföljning av årliga avfallsmängder och kostnader
 • Se till att tömning av sopor sker med ändamålsenliga intervaller
 • Fullgörandet av förpliktelserna i lagstiftningen angående problemavfall: förvaring av problemavfall enligt lagen skilt från annat avfall på en uppsamlingsplats eller hos uppsamlare som har rätt att samla på problemavfalll. Samarbete med lokala företag och enskilda individer kring avfallshanteringen.

De egna produkternas miljöpåverkan under livscykeln

 • Förbättra produkternas hållbarhet, mångsidiga användningsmöjligheter, återanvändbarhet, reparationsmöjligheter och av service- och reservdelstjänst.
 • Kundreturer som eventuellt kan utnyttjas i den egna verksamheten
 • Minska förpackningsavfall och förbättra återvinningen
 • Söka miljömärkning för företaget
 • Ersätta produkter med service

Service

 • De produkter som används inom service, t.ex. transport, energi, vatten m.m.
 • Minimera användning av kemikalier och skadliga ämnen
 • Hållbara arbetsredskap och deras miljöpåverkan

Resor

 • Videokonferens eller Skype istället för resor alltid när möjligt
 • Använda trafikmedel som avger lite utsläpp
 • Gynna kollektivtrafiken

Kontorsarbete

 • Elektronisk orderhantering och e-fakturor
 • Spara papper och annat material, dubbelsidig utskrift av papper
 • Sortera kontorets avfall

Kommunikation

 • Använda elektronisk kommunikation
 • Tidningsannonser istället för egen annonsering

Mat

 • Välja ekologisk och lokalt producerad mat